Woensdag 27 november : Algemene ledenvergadering

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

 

27 NOVEMBER 2019 AANVANG 19.30 UUR

 

A G E N D A

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag vorige vergadering
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag Voorzitter
 5. Jaarverslag Voetbalzaken jeugd
 6. Jaarverslag Supportersvereniging
 7. Financiële verslagen + begroting 2019/2020
 8. Verslag commissie kascontrole
 9. Benoeming commissie kascontrole

P A U Z E

 1. Huldiging jubilarissen
 2. Bestuursverkiezing
 3. Rondvraag
 4. Sluiting.

 

 BESTUURSVERKIEZING

Martijn Bouw en Wim Getkate zijn aftredend en herkiesbaar.

Jeroen van de Maat en Joep Mennegat zijn aftredend en niet herkiesbaar. Beide vacatures zijn vacant.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 8 x 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Aanbevelingen dienen door tenminste 15 stemgerechtigde leden te worden ondertekend. Tevens dient een bereidheid verklaring, inclusief motivatie, van de betreffende kandidaat te worden bijgevoegd.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur