Uitnodiging ALV, inschrijven!

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van v.v. Enter Vooruit op woensdag 7 oktober a.s.
Vanwege het beperkte aantal mensen dat wij in ons clubgebouw mogen ontvangen is het verplicht om u op te geven/ in te schrijven voor deze avond.
Dit kan door een mail te sturen met uw naam en de omschrijving “aanwezig tijdens de ALV” naar: secr@entervooruit.nl

Wij verwachten als bestuur niet dat we, mede gezien de opkomstcijfers van de laatste jaren, het maximum aantal personen zullen overschrijden.
Echter, mocht dit wel het geval zijn, dan geven we alle ingeschreven jubilarissen voorrang en tellen we daarna door met degene die zich als eerste ingeschreven heeft.

Wilt u dus zeker aanwezig zijn, schrijf u dan nu in!
Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Enter Vooruit


Hieronder voor de volledigheid nog de agenda:

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

WOENSDAG 07 OKTOBER 2020 AANVANG 19.30 UUR
A G E N D A
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag vorige vergadering
3. Mededelingen / Ingekomen stukken
4. Jaarverslag Voorzitter
5. Jaarverslag Voetbalzaken jeugd
6. Jaarverslag Supportersvereniging
7. Financiële verslagen + begroting 2020-2021
9. Verslag commissie kascontrole
10. Benoeming commissie kascontrole
P A U Z E
11. Huldiging jubilarissen
12. Bestuursverkiezing
13. Rondvraag
14. Sluiting.

BESTUURSVERKIEZING
Dick ter Harmsel, Johan Zwoferink, Wim Getkate en Inie Smit zijn aftredend en niet herkiesbaar. Joep Mennegat is reeds gestopt.
Vanuit het Bestuur wordt Martijn Bouw aangedragen als voorzitter van v.v. Enter Vooruit.
Het bestuur wil verder de volgende personen voorstellen als nieuwe bestuursleden; Dirk Zwoferink, Martin Langenhof, Sylvia ter Harmsel, Annelies Kreijkes en Eric Tijhof.
Hiermee blijft de functie van penningmeester voorlopig nog vacant, het bestuur is druk doende om ook hier een geschikte kandidaat voor te vinden.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 8 x 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter worden ingediend. Aanbevelingen dienen door tenminste 15 stemgerechtigde leden te worden ondertekend. Tevens dient een bereidverklaring van de betreffende kandidaat te worden bijgevoegd.

Bestuur v.v. Enter Vooruit