Geen training voor E en F op 2 en 9 mei

Woensdag 2 mei is de voetbalclinic en is er geen training. Woensdag 9 mei is er geen training i.v.m. de vakantie.