ALV op 7 oktober 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
WOENSDAG 07 OKTOBER 2020 AANVANG 19.30 UUR

A G E N D A
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag vorige vergadering
3. Mededelingen / Ingekomen stukken
4. Jaarverslag Voorzitter
5. Jaarverslag Voetbalzaken jeugd
6. Jaarverslag Supportersvereniging
7. Financiële verslagen + begroting 2020-2021
9. Verslag commissie kascontrole
10. Benoeming commissie kascontrole
P A U Z E
11. Huldiging jubilarissen
12. Bestuursverkiezing
13. Rondvraag
14. Sluiting.

BESTUURSVERKIEZING
Dick ter Harmsel, Johan Zwoferink, Wim Getkate en Inie Smit zijn aftredend en niet herkiesbaar. Joep Mennegat is reeds gestopt.
Vanuit het Bestuur wordt Martijn Bouw aangedragen als voorzitter van v.v. Enter Vooruit.
Het bestuur wil verder de volgende personen voorstellen als nieuwe bestuursleden; Dirk Zwoferink, Martin Langenhof, Sylvia ter Harmsel, Annelies Kreijkes en Eric Tijhof.

Hiermee blijft de functie van penningmeester voorlopig nog vacant, het bestuur is druk doende om ook hier een geschikte kandidaat voor te vinden.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 8 x 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter worden ingediend. Aanbevelingen dienen door tenminste 15 stemgerechtigde leden te worden ondertekend. Tevens dient een bereidverklaring van de betreffende kandidaat te worden bijgevoegd.

CORONA
Vanwege de huidige geldende coronamaatregelen, kan het zijn dat we huldiging van de jubilarissen op een andere manier invullen. Ook hebben we te maken met een maximaal aantal personen die in ons clubgebouw mogen plaats nemen. Wij komen hier in een later stadium op terug.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Enter Vooruit